top of page
Search
  • Writer's pictureRobin Yong

Kyoto Monochrome Series

Updated: Apr 17, 2021


Polish photography website Photoblogia.pl did a feature on my Japanese Geisha series a couple of years back.


Robin Yong odkrywa tajemnicze piękno japońskich gejsz

Na pewno każdy z was widział gejszę – choćby na zdjęciu lub na filmie. Te ciche kobiety z białą twarzą i ubrane w tradycyjne japońskie kimono to swoisty symbol kraju kwitnącej wiśni. Fotograf Robin Yong miał okazję spędzić z nimi trochę czasu i pokazał ich prawdziwe piękno oraz spokój.

Co to jest gejsza?

Gejsza to jeden z symboli Japonii. Kobiety będące gejszami zabawiają mężczyzn, wykonując tradycyjne sztuki, tańcząc, śpiewając czy po prostu dotrzymując towarzystwa. Nie należy mylić ich z prostytutkami, które określa się mianem oiran. Gejsze wyróżnia przede wszystkim tradycyjny strój i makijaż.

Cykl ”Kyoto Monochrome” (”Monochromatyczne Kyoto”) to stale trwający projekt, opierający się na czarno-białych zdjęciach, odkrywających piękno gejsz w Kioto – mieście w zachodniej części japońskiej prowincji Honsiu. Jest to również stolica prefektury Kioto oraz dawna stolica Japonii i siedziba cesarza. Mieszka tam blisko 1,5 miliona osób.

Robin wspomina, że gejsze są biegłe w tradycyjnej kulturze oraz sztuce Japonii. Ich taniec i śpiew towarzyszy często bardzo ważnym wydarzeniom – prywatnym oraz służbowym. Uroda kobiet była idealizowana przez wieki i pozostałą niezmieniona od czasów pierwszych władców.

Unikatowy gust dawnych czasów utrzymał się do dziś. Gejsze są prawdziwym skarbem, który uchował się przez stulecia w tej samej formie. Wśród gejsz wyróżnia się ich dwa typy:Maikos, czyli młode uczennice w kolorowych kimonach orazGeikos, czyli pełnoprawne gejsze.

Wielu fotografów chciałoby móc fotografować gejsze, lecz kobiety na to nie pozwalają i starają się jak najmocniej bronić swojej prywatności. Wszystkie zdjęcia, które widzicie powstały na przełomie 2 lat podróży do Kioto. Żadne z nich nie jest zdjęciem osoby obcej dla fotografa. Gejsze są jego przyjaciółkami, ufają mu i pozwalają na fotografowanie.

Oprócz robienia zdjeć, Robin Yong często spaceruje w towarzystwie tajemniczych kobiet po ogrodach, świątyniach oraz odpoczywa przy tradycyjnej japońskiej herbacie. Ten projekt pokazuje, jak blisko tego niecodziennego świata udało mu się znaleźć przez lata projektu. Mam nadzieję, że niedługo zobaczymy więcej zdjęć.

Zdjęcia wykorzystane za zgodą autora.


Robin Yong discovers the mysterious beauty of Japanese geishas

Surely each of you has seen a geisha - even in the photo or video. These quiet women with a white face and dressed in traditional Japanese kimono are a peculiar symbol of the country of cherry blossoms. Photographer Robin Yong had the opportunity to spend some time with them and showed their true beauty and peace.

What is a geisha?

Geisha is one of the symbols of Japan. Women who are geisha entertain men by performing traditional arts, dancing, singing or simply keeping company. They should not be confused with prostitutes, which is called oiran. Geisha is distinguished primarily by traditional dress and makeup. The "Kyoto Monochrome" series is an ongoing project based on black and white photos that reveal the beauty of geishas in Kyoto - a city in the western part of the Japanese province of Honshu. It is also the capital of the Kyoto Prefecture and the former capital of Japan and the seat of the emperor. Nearly 1.5 million people live there. Robin mentions that geishas are skilled in traditional Japanese art and culture. Their dance and singing often accompanies very important events - private and business. Women's beauty has been idealized for centuries and has remained unchanged since the time of the first rulers.

The unique taste of olden times has remained until today. Geishas are a real treasure that has been preserved in the same form for centuries. There are two types among geishas: Maikos, or young schoolgirls in colorful kimonos, and Geikos, or full-fledged geishas. Many photographers would like to be able to photograph geisha, but women do not allow it and try to defend their privacy as much as possible. All the pictures you see were made at the turn of the two years of traveling to Kyoto. None of them is a photo of a stranger to a photographer. Geishas are his friends, trust him and allow him to take pictures. In addition to taking pictures, Robin Yong often walks in the company of mysterious women in the gardens, temples and rests with traditional Japanese tea. This project shows how close to this unusual world he managed to find over the years of the project. I hope to see more photos soon. Pictures used with the author's permission.


These monochrome prints are some of my favourite works. They will look good as framed prints for hotels, restaurants or homes and are available for sale.
710 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page